2018.01.14. Workshop giao lưu với văn phòng JMY và HAS