2018.03. Dự án “// house” đăng trên tạp chí MARU (Hàn Quốc), số 192