Time Architects Office 2021

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện: 2021