2020.08.31. Dự án “Am House” đăng trên tạp chí Dwell

Link: https://www.dwell.com/article/am-house-creative-architects-34d5df21