Slider

2020.07.22. Dự án “Am house” đăng trên tạp chí Designboom

Link: https://www.designboom.com/architecture/house-thatched-roof-by-cta-settles-peaceful-pond-vietnam-07-22-2020/

Read More

2020.06.13. Dự án “Villa T” trên chương trình Không gian xanh

Link: https://vtv.vn/video/khong-gian-xanh-kien-truc-su-nguyen-duy-pha-cach-cung-khong-gian-443467.htm

Read More

2019.08.10. Dự án “Villa T” đăng trên tạp chí Designboom

Link: https://www.designboom.com/architecture/time-architects-villa-t-vietnam-08-10-2019/

Read More

2019.07.30. Dự án “Villa T” đăng trên tạp chí Archdaily

Link: https://www.archdaily.com/921881/villa-t-house-time-architects?ad_medium=office_landing&ad_name=article

Read More
1 2 3